Nov 19, 2018
/
Za hranicami

Ako je to za hranicami - Čína

Prichádzame s novou rubrikou v ktorej predstavíme mladých úspešných krajinných architektov. Kai Fan - študoval krajinnú architektúru v Londýne, v Anglicku a teraz pracuje ako krajinný architekt v jednom z londýnskych ateliérov.

....

english version below

Čo ťa motivovalo k tomu, aby si sa stal krajinným architektom? Ako by si opísal svoj prístup ku krajinnej architektúre?

Môžem povedať, že to bol práve môj vedúci na univerzite, ktorý nám vysvetlil rolu krajinného architekta z pohľadu možností tvorby miest a tvarovania prostredia v rámci našej profesie. Zo začiatku som bol trochu naivný, myslel som si, že práca krajinného architekta je  len o stromoch a náhodnom kreslení cestičiek na prázdnych plochách. Potom ako som navštívil niekoľko miest s našim vedúcim v rámci univerzitných výletov som si uvedomil, že ak lepšie nazrieme tomu, čo všetko architekt vložil do tvorby miesta, uvidíme detailne vzťahy medzi vodou, kameňmi, stromami, cestami, všetky výborne poprepájané a súvisiace navzájom. Krajinný architekt vie v mysli vytvoriť atmosféra a priestorové usporiadanie miesta. Po tejto skúsenosti som si uvedomil, že sa naozaj chcem stať krajinným architektom.  

Myslím, že mojím prístupom je práve práca s prírodou. Pohyb chodcov, hromadenie vody, smer vetra a podobne, to všetko súvisí s prírodou. Ak vieme nájsť spôsoby ako s ňou šetrne pracovať, vieme vymyslieť dobrý dizajn rešpektujúci prírodné sily. Inými slovami, dizajn udržateľný, ekologickýa šetrný k prírode.

Ako postupuješ pri začatí nového projektu?  Ako si udržiavaš svoju kreativitu a inšpiráciu? Čo ťa najviac inšpiruje? Kto ťa najviac inšpiruje?

Pri novom projekte začnem pravdepodobne prieskumom daného miesta a získaním informácií environmentálneho a historického charakteru, čím získam potrebné súvislosti na začatie projektu, pretože ako sa hovorí, všetko je prepojené s matkou zem a je potrebné rešpektovať prírodzený charakter miesta. Znamená to, že nebudem navrhovať púštnu záhradu na Antarktíde. Klíma a miestna kultúra sú rovnako dôležité znaky. Po získaní všetkých informácií môžem začať s konceptom návrhu.

Inšpiruje ma neustále sledovanie trendov, čo ma udržiava v obraze. Sú dvaja dizajnéri, ktorí mali na mňa veľký vplyv: prvým je japonský architekt Kengo Kuma a druhým Angličan James Corner. Kuma mi ukázal ako lokálne prepojenia a kultúra spolu dokážu pekne splynúť v dizajne, Corner ma zas naučil hlbšej interpretácii krajiny.

Kengo Kuma V&A DUNDEE proposal

Aké sú najnovšie trendy v rámci krajinnej architektúry? Ktoré miesto, park, či záhradu  v tvojej krajine by si odporučil navštíviť ľuďom a prečo?

Myslím, že prinášanie prírody naspať do sídiel a nadčasový prístup. Je to o architektúre, ktorá si viac váži prírodu a nepotláča ju do úzadia. Premyslenými ľudskými zásahmi máme šancu prebudiť prírodu naspäť k životu.

V Singapure existuje projekt nazvaný BI SHAN park, kde rozbili betónovú hrádzu a vytvorili prírodný priestor, ktorý prepája vodné plochy a umožňuje ľuďom jednoduchý prístup k vode. Tento projekt odzrkadluje trendy krajinnej architektúry a skutočne premieňa priestor na živé a populárne miesto.

Máš vlastnú záhradu? Čo máš na nej najradšej? Čo je tvojim obľúbeným projektom z tých, na ktorých si spolupracoval? O ktorej záhrade/parku si počul, nikdy nenavštívil a chcel by si navštíviť?

Nanešťastie nemám vlastnú záhradu, ale v budúcnosti by som ju rád mal. Sadenie rastliniek hrá v záhrade veľmi dôležitú úlohu, povedal by som, že až tvorí to pravé čaro záhrady.

Zo všetkých projektov, na ktorých som doteraz pracoval, patria medzi moje obľúbené: St’ George’s court a Richmond court v centre Londýna. English Country Garden (Anglické vidiecke záhrady), to je niečo, čo má v mojom srdci špeciálne miesto ako stelesnenie harmónie človeka s prírodou. Projekty, ktoré sme doteraz navrhovali symbolizovali zachytenie a kultiváciu krajiny a jej symbiózu s okolím.

Veľa som počul o mieste zvanom Superkilen park v Kodani, ktoré by som chcel vidieť. Konceptom bolo vytvorenie oblasti s vysokým štandardom urbanizácie, ktorá má byť inšpiráciou pre ostatné mestá, no v prvom rade má za cieľ vytvoriť priestor, kde budú chcieť ľudia naozaj ostávať a užívať si ho, namiesto toho, aby ním len prechádzali. Park zahŕňa veľa odlišných elementov z rozličných kultúr a komunít, rôzne sochy a náboženské symboly. Červené námestie je zamerané na rekreáciu a moderný  život, súčasťou takzvaného čierneho trhu v centre je fontána, pri ktorej sa stretávajú ľudia zo spoločného susedstva a zelený park, ktorý tvorí kompletne zelená plocha plná stromov a umelo vytvorených kopcov pre zábavu, pôžitok a oddych.

............

What made you want to be a landscape architect? How would you describe your approach to landscape architecture?

I would say it was my tutor at the university who explained us the role of  landscape architect, in terms of how we could create spaces and help shape beautiful environments. At the very beginning I was still in the dark, about all the things we as architects could actually do, thinking it was all about planting trees and drawing pathways randomly onto an empty field. After having visited several places with my tutor during field trips at uni, I thought it would be quite interesting if we would pay closer attention to what was the idea behind the  design that shapes the place,; the relationships between water, rocks, trees, routes, that are all well connected and related. Architect can create the atmosphere and spatial configuration with his thoughts. This experience made me realize that I  really wanted to become a landscape architect.

I think my approach is to work with nature. Pedestrian movement, water accumulation, wind direction etc., there are all related to nature. As long as we could come up with ways of working with nature, I believe we can always make a good design that respects natural forces, or in another words, make it sustainable, ecological and environmentally friendly.

How do you start a new project? How do you stay inspired? What inspires you most? Who inspires you most?

Most likely I will start with a research about the place's environmental and historical background to add some context before starting a new project, I feel that everything is connected with mother earth and we should respect the natural character of the place, meaning we should not design a desert garden in Antarctica. And also its climate and local culture are equally important, with all the information above I think we can start thinking about a concept of the design.

I would love to have a look at most recent world famous projects and competition winning designs to know what are the latest trends in the industry. There are two designers who have had an impact on me, one is a Japanese architect named Kengo Kuma and the other is English architect James Corner. The first has shown me how local context and culture can blend into the design while Mr.Corner has given me a deeper interpretation of performative landscapes.

 

What are the latest trends in landscape architecture/design? Which garden/park/public space would you recommend to visit in your country? Why?

I think it might be bringing nature back to the site and thinking through time. It is about appreciating nature’s gifts rather than hiding it in the background. Also we might have a chance to bring nature back to life with thoughtful human interventions. There is a project called BI SHAN park in Singapore, where they have broken concrete embankment and brought nature back to the park creating for parks visitors an  easy access to the water.  It reflects the trend of landscape design that actually transforms the area into a vibrant and popular space.

Do you have your own garden? What do you like most about your garden? Which is your favorite project of those you have made so far? Which garden you have heard of but never been to that you would like to see next time?

Unfortunately I don’t have my own garden but I would love to have one at some point in the future. Plantings plays an important role in the garden I would say that would be the true spirit of gardening.

Among all the projects we have been working on, I would choose St’George’s court,Richmond court in central London and south Kensington, these are some of my favorites and English Country Garden, that has always hold a special place in my heart as the essence of being in harmony with nature. The projects we have designed so far symbolize the capture and cultivation of the land and a symbiotic relationship with the environment.

I have been hearing about Superkilen park in Copenhagen for a long while, the concept was to create a neighbourhood that holds a high standard of urban development that will inspire other cities and which would create a place where people want to stay and enjoy it rather than simply pass through. The park itself has incorporated many different elements from different cultures and communities,such as sculptures and religious symbols. The red square focuses on recreation and modern living, the black market in the centre has a fountain where neighbours can meet and the green park which is a completely green area with trees and rolling hills for people to relax and enjoy.

Editor: Ľubica S

sorce: https://www.wilder-associates.com/

Pavla

Súvisiace články

No items found.